- Tổng số cán bộ - giáo viên- công nhân viên : 23/16 GV

+BGH: 3, đại học : 3

+ Y tế: 1, trung cấp

+ Kế toán : 1, trung cấp

+ Bảo vệ: 1, tốt nghiệp tiểu học: 1

+ Cấp dưỡng : 2, tốt nghiệp tiểu học: 2

- Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ: 16 giáo viên

+ Cao đẳng: 2

+ Đại học: 12

+Trung cấp tiểu học: 2

- Trình độ Tin học :

+ Chứng chỉ A :  ( BGH: 1, GV:)

+ Chứng chỉ B :

- Trình độ Ngoại ngữ : Chứng chỉ B :  ( BGH: 3, GV: 17)