1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.

- Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường lớp.

- Hiện tại trường có đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như bảo quản tài sản chung của nhà trường, tài sản của giáo viên, học sinh như: trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có đủ bàn ghế, có đủ đèn và hệ thống điện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy; máy tính cho cô và trẻ để xe cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó giáo viên của trường có ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung.
2. Khó khăn

- Sân chơi, bãi tập của trường chưa nhiều cây bóng mát, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.